Getteröns Campings ordningsregler

Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad! Vänligen läs nedan.

1. Anmäl dig i receptionen vid ankomst.
2. Endast en boendeenhet är tillåten på campingtomten, detta alla boende former.
3. Alla campingtomter har CEE-kontakt. Kabeln mellan elskåp och husvagn/husbil skall ha en grovlek på 2.5 mm2. Inga skarvar är tillåtna.
4. Samtliga husvagnar/husbilar skall backas in på tomterna, med eventuellt drag ut mot bokad gata. Det ska vara 4 meter mellan ekipagen. Feluppställning skall rättas till på campingens begäran. På husbilsplatser får endast husbilar stå, ej husvagnar. På campingplatser får husvagn, husbil och tält stå – så länge de uppfyller avståndskraven!
5. Det är inte tillåtet att sätta upp s.k. standby-tält av permanent karaktär.
6. Maxhöjd för staket/vindskydd är 140 cm. Maxdjup för spett/staket– och tältpinnar är 30 cm. Vid eventuell skada är du ersättningsskyldig för material -och arbetskostnad, om maxdjupet överskridits.
7. Du skall se till att gasol och el-utrustning är godkänd enligt gällande bestämmelser.
8. Avlopp från husvagn måste gå till en sluten behållare (spillvattenlunga). Detta gäller om det inte finns anslutning för avlopp på campingtomten.
9. Elbilsladdning är inte tillåtet via eluttag eller via husvagn/husbil. Särskild elbilsparkering/laddning finns att boka i receptionen.
10. Vid användande av motordrivet fordon ber vi dig att inte störa lugnet på campingplatsen mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Ingen motortrafik är tillåten mellan kl. 00.00-06.00.
11. Visa hänsyn! Allmänt störande uppträdande är inte tillåtet och mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingen. Brott mott denna punkt kan leda till omedelbar uppsägning utan återbetalning.
12. För säkerhetens skull! Det är inte tillåtet att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna/husbilarna. Cykla försiktigt. Skateboardåkning och dylikt undanbedes.

13. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster genom att hålla hunden i kort koppel och rasta den utanför campingområdet. Husdjur får inte vistas i gemensamma lokaler.
14. Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri! Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i avsedda kärl.
15. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och diskstationer) i samma skick som du själv önskar finna dem.
16. Grillning får endast ske med grill. Engångsgrillar får inte sättas på gräsytor. Tänk på att ha vatten nära till hands.
17. Försäljning vid och inom campingen får bara förekomma med campingens tillstånd.
18. På avresedagen skall hyrt objekt vara utrymt och städat före kl.12.00.
19. Om du som gäst skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan du göras ersättningsskyldig. Getteröns camping ansvarar inte för skador på, eller förlust av campinggästernas ägodelar.
20. Getteröns camping förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har befogenhet att agera, utifall du som gäst inte respekterar förevarande ordningsregler.
21. Getteröns camping är en turistanläggning och det är därför inte är tillåtet att använda campingen för boende av annan karaktär, t.ex. permanent boende eller att mantalsskriva sig på anläggningen.
22. Om du under nattetid stör din omgivning till den grad att jourpersonal/vaktbolag måste rycka ut, kan du komma att debiteras 2500 kr.
23. Vid brott mot någon av campingens ordningsregler, äger personalen rätt att med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet och även, på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Vid avvisning återbetalas du inte för vistelsen.
24. Getteröns Camping har ansvar för eltillförseln på campingen fram till uttaget. Alla våra campingplatser skyddas av separat jordfelsbrytare. Vid eventuella strömavbrott p.g.a. utlöst jordfelsbrytare som följd av felaktiga inkopplingar, fukt i kablar eller annan utrustning kan inte campingen ansvara för. Externa faktorer såsom driftstörningar och planerade avbrott hos Varberg Energi kan inte campingen ansvara för.
25. Husvagn/förtält + ska placeras inom de röda stenarna på tomten för att upprätthålla rätt brandsäkerhetsavstånd till grannar enligt Räddningstjänsten Väst.
26. Getteröns camping förbehåller sig rätten att korrigera ordningsreglerna under säsong för att säkerställa en trygg och trivsam camping.

Rules of conduct

 

 1. Register at reception on arrival.

 

 1. Only one unit of accommodation is permitted on the camping pitch.

 

 1. All camping pitches have CEE connections. The cable between junction box and caravan/camper van must have a diameter of 2.5 mm2. No splices are permitted.

 

 1. All caravans/camper vans must be backed into the pitches, with any tow bar facing out to the booked road. There should be 4 metres between vehicles. Incorrect parking must be corrected at the request of the campsite. Only camper vans may be parked in camper van areas, not caravans. Caravans, camper vans and tents may use camping areas – as long as they meet the distance requirements!

 

 1. If you have booked a place with red stones on the pitch, the caravan + awning is to be placed within these.

 

 1. It is not permitted to set up so-called standby tents of a permanent nature.

 

 1. Max. height for fence/windbreak is 140 cm. Max. depth for stake/fence and tent pegs is 30 cm. In the event of damage, you will be liable for material and labour costs if the maximum depth is exceeded.

 

 1. You must ensure that LPG and electrical equipment are approved according to the regulations in force.

 

 1. Waste water from caravans must go to a closed container (waste water bladder). This applies if there is no connection for waste water on the camping pitch.

 

 1. If there is damage to Getterön Camping’s property, the guest is liable for such damage.

 

 1. Only one motor vehicle is allowed per pitch (chalets 24 and 41-45 allow two passenger cars).

 

 1. When using a motor vehicle, please do not disturb the peace of the campsite more than absolutely necessary. Drive at walking speed and as short distances as possible. No motor traffic is allowed between 00:00 and 06:00.

 

 1. Show consideration! Generally disruptive behaviour is not permitted and there should be quiet on the campsite between 23:00 and 07:00. In the event of such disruptive behaviour that the stay is not allowed to be completed, the guest is not entitled to a refund for the unused period, and the guest may also be liable for disruptive behaviour toward other guests.

 

 1. For safety’s sake! It is not permitted to throw or kick balls around the tents and caravans/camper vans. Cycle carefully. Skateboarding and the like is not approved of. No two-wheeled vehicles after 22:00.

 

 1. Dog owners are asked to show the greatest possible consideration to other guests by keeping the dog on a short leash and taking it outside the camping area to do its business. Pets are not allowed in common facilities, but are warmly welcome to shower in the dog shower!

 

Ladda ner ordningsreglerna på PDF genom att klicka här.

 

 

16. Help us keep the campsite clean and free of rubbish! Use the rubbish bins available in the area. Be sure to throw hot coals or other flammable objects in the appropriate containers.

 

 1. Leave the common areas (toilets, washrooms, showers, kitchens and washing stations) in the same condition as you wish to find them.

 

 1. Barbecuing is only allowed using a barbecue grill. Disposable grills may not be placed on grass areas. Be sure to have water at hand.

 

 1. Selling at and in the campsite is only permitted with the campsite’s permission.

 

 1. On the day of departure, the rented object must be vacated and cleaned before 12:00.

 

 1. If a guest damages buildings, materials or other guests’ property, the guest will be liable for compensation. Getteröns Camping is not responsible for damage to, or loss of campsite guests’ property.

 

 1. Getteröns Camping assumes that all campsite guests will show consideration for each other and work together to keep order. The staff have the authority to act if guests do not respect the rules of conduct.

 

 1. Getteröns Camping is a tourist facility and it is therefore not permitted to use the campsite for other accommodation, e.g. permanent accommodation or to register as a resident at the facility. Business customers who have conclded an agreement with Getteröns Camping are exempt from this rule.

 

 1. If during the night you disturb your neighbours to the extent that on-call personnel/security services have to be called out, you will be charged SEK 2500.

 

 1. In the event of a breach of any of the campsite’s rules of conduct, the staff may immediately expel you and your belongings from the camping area and also, at your expense, remove vehicles and equipment. In the event of expulsion, you will not be reimbursed for your stay.

 

 1. There is a ban on smoking in the common areas of the campsite, however it is okay to smoke on your pitch.

JOBBA HOS OSS

Just nu söker vi härliga kollegor till sommaren 2022!

Läs mer här!

 

Vi söker bland annat aktivitetsledare, receptionister, serveringspersonal, kökspersonal och restaurangansvarig.

 

Getteröns Camping är en av Hallands och västkustens största semesteranläggningar med 4/5 stjärnor och är belägen på en halvö 4 km från Varbergs centrum. Vi är en underbar camping med många glada och återkommande gäster, vi har även vunnit flera priser i "finaste camping" och "finaste husbilsplatser".

Vi har öppet från 22 april till 11 september 2022.
Vi har ca 420 campingplatser och 25 stugor. Vi erbjuder förutom camping och stugor även minigolf, barnklubb, yoga, utomhusgympa med instruktörer, restaurang & bar, lekrum, spelrum, utomhuslekar, hoppborgar och en grym service ibland vår personal.

BOKA

Vad roligt att du vill besöka Getteröns Camping! Campingen öppnar åter den 21/4 2023.

 

Varmt välkommen att boka din vistelse redan idag!

 

 

 

Eller kontakta oss direkt

Receptionen har stängt.Öppettider idag: 09:00 – 12:00

Telefon: 0340 – 168 85
E-post: info@getteronscamping.se

 

Tryck här för våra boknings- och betalningsvillkor.

HÖR AV DIG

Reception

Receptionen har stängt.Öppettider idag: 09:00 – 12:00

Telefon: 0340 – 168 85
E-post: info@getteronscamping.se

 

Brasseriet

Brasseriet har stängt.

Telefon: 0340 - 61 13 14

 

Tempo

Tempo har stängt.

Telefon: 0340 - 189 30

 

Post eller brev
Getteröns camping AB
Valvikavägen 3
432 93 Varberg