Boknings- och betalningsvillkor

UTHYRARE

Getteröns Camping

Valvikavägen 3, 43293 Varberg

Tel. 0340-16885

Mail: info@getteronscamping.se

 

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Det är gästens ansvar att kontrollera fakturan och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl Getteröns camping som för gästen så snart Getteröns camping bekräftat bokningen (genom utsänd faktura/bekräftelse) och gästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

 

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?

Gästens betalning för bokningen skall vara Getteröns camping tillhanda senast det datum som anges på fakturan.

 • Är bokningen gjord 30 dagar eller mer före ankomst skall en anmälningsavgift erläggas. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Anmälningsavgiften räknas av från hyressumman.
 • Är bokningen gjord 30-0 dagar före ankomst skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.

 

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

Om gästen inte betalar anmälningsavgiften och eller hyressumman i tid har Getteröns camping rätt att annullera bokningen.

 

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

 • För att bo på Getteröns camping måste gästerna vara 18 år. Åldersgränsen gäller ej barn i målsmans sällskap. Legitimering sker vid ankomst.
 • Gästen är skyldig att följa de ordningsregler som gäller på campingen.
 • Hyresperioden upphör att gälla om gästen eller någon i gästens sällskap uppträder störande, begår skadegörelse på campingområdet eller hyresobjektet används till ej avsett ändamål. Om hyresperioden upphör att gälla pga. ovan nämnd kommer gästen omedelbart att avvisas och äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet. Gästen är skyldig att ekonomiskt ersätta skada eller stöld som uppkommer genom hens eller hens sällskaps agerande.

 

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?

Eventuell avbokning måste ske via personlig kontakt med oss via telefon 0340-16885 eller e-post till info@getteronscamping.se. Getteröns camping accepterar endast avbokningar av den bokade gästen.

Ska gästen återfå pengar från sin avbokade vistelse ska kontouppgifter till gästen vara Getteröns Camping tillgodo senast 20 dagar efter avbokningstillfället.

 

AVBOKNING UTAN AVBESTÄLLNINGSSKYDD
– Ingen återbetalning fås av den inbetalade summan.

 

OMBOKNINGSMÖJLIGHET UTAN AVBESTÄLLNINGSSKYDD
– Kostar 150 kr och måste meddelas senast 14 dagar innan incheckning/ankomst. Ombokningen måste ske under nuvarande säsong.
Ombokning kan endast ske på förbetala bokningar, är bokningen ej betald går det bra att byta datum utan kostnad.

 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Kan endast köpas innan betalning är gjord. Det är upp till gästen att meddela om den önskar avbeställningsskydd.

 

LILLA PAKETET* – 295 KR
– Fri avbokning fram till 10 dagar innan incheckning/ankomst.

– Avbokning 1–9 dagar innan incheckning/ankomst kräver läkarintyg, man får tillbaka hela summan för outnyttjade nätter förutom kostnaden för avbeställningsskyddet. Läkarintyget måste vara campingen till godo inom 20 dagar från avbokningstillfället och först när intyget inkommit så återbetalas summan inom 7 dagar.

– Fri ombokning under samma säsong, måste meddelas 7 dagar innan incheckning/ankomst.

 

STORA PAKETET* – 595 KR
– Fri av- och ombokning fram till kl. 12.00 1 dag innan incheckning/ankomst

– Avbokning under vistelse/tidigare hemresa under vistelse; kräver läkarintyg, summan för outnyttjade dagar återbetalas minus kostnaden för avbeställningsskyddet. Läkarintyget måste vara campingen till godo inom 20 dagar från avbokningstillfället och först när intyget kommit så återbetalas summan inom 7 dagar.

 

*Avbokningsregler för avbokning med avbeställningsskydd

 • Vid återbetalning ska, ev. läkarintyg, clearing- och kontonummer anges inom 20 dagar.
 • Avbokningskostnaden dras alltid av från återbetalningssumman.
 • Ombokningar måste alltid ske samma säsong, ombokas det till en billigare plats återfås ej mellanskillnaden. Ombokas det till en dyrare plats så betalas mellanskillnaden av gästen.
 • Outnyttjad summa/innevarande summa återbetalas ej till gäst efter säsongensslut.
 • Vid en delavbokning/delombokning av en betald bokning träder avbeställningsskyddets regler in.
 • Har man fri ombokning i sitt avbeställningsskydd och utnyttjar det till en ny bokning samma säsong har man förbrukat den möjligheten av sitt avbeställningsskydd.

 

Vid ombokning måste gästen uppge fakturanumret från avbokningen för att utnyttja innestående summa till ny bokning. Ny ombokningsperiod behöver inte anges vid avboknings/ombokningstillfället.

Av/ombokning sker via telefon 0340-16885 eller mail info@getteronscamping.se.

Återbetalning utbetalas snarast efter att du har inkommit med intyg som visar att du har rätt att använda avbokningsskyddet.

REKLAMATIONER

Eventuella anmärkningar eller klagomål skall framföras snarast och på plats. Klagomål eller anmärkningar som framförs efter hyresperiodens slut beaktas inte.

 

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

För att boka med Getteröns camping måste gästen vara 18 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo på Getteröns camping. Åldersgränsen gäller ej barn i målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till stuga/campingtomt. Legitimering sker vid ankomst. Om gästen vid tillträde till stuga/campingtomt inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

 • Gästen är skyldig att följa de ordningsregler och anvisningar som gäller på campingområdet.
 • Om gäst inte har checkat in innan kl 18.00 på ankomstdagen och ej meddelat via mail (med bekräftelse från campingen) att incheckning sker på ankomstdagen men efter kl 18.00, äger Getteröns Camping rätten att avboka vistelsen utan återbetalning.
 • Hyresperioden upphör att gälla om gästen eller någon i gästens sällskap uppträder störande, begår skadegörelse på campingområdet eller hyresobjektet används till ej avsett ändamål. Om hyresperioden upphör att gälla pga. ovan nämnda kommer gästen omedelbart att avvisas och äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet. Gästen är skyldig att ekonomiskt ersätta skada eller stöld som uppkommer genom honom eller hans sällskaps vållande.
 • Det är gästens uppgift att ha bokat en så pass stor campingtomt att ekipaget + förtält får plats och uppfyller kravet om 2m till bakre tomtgräns. Betalning av denna bokning är ett direkt godkännande av gästen att den känner till denna informationen. Överträdelse av denna punkt innebär att Getteröns Camping har tillåtelse att neka gäst incheckning utan återbetalning eller tilldela annan plats än.

 

ALLMÄNNA VILLKOR STUGA

Du får inte låta fler personer övernatta i boendeenheten än vad som uppgavs vid bokningen.

Ett barn under ett år får förutom max antal angivna personer övernatta i boendet. Detta skall

dock anges vid bokningen.

Du måste vårda boendet väl och följa de ordningsregler som gäller. Du ansvarar själv för skador, som uppstår på boendet och dess inventarier.

I priset för logi ingår inte städning, sänglinne, handdukar eller barnsäng om inte annat anges på bekräftelse eller faktura.

Stugan skall städas före avresa (gäller inte om du betalat för slutstädning). Om stugan lämnas ostädad debiteras du för städning i efterhand.

Om du avser ta med husdjur, måste du uppge det vid bokningen för att försäkra dig om att boendet tillåter detta.

Vi lämnar ingen garanti för att våra stugor/lägenheter är allergisanerade.

 

ALLMÄNNA VILLKOR HUSVAGN/HUSBIL

Husvagnen/husbilen skall backas in på bokad plats för att öka säkerheten på vår camping. Mellan varje boendeenhet skall det vara 4 meter. Finns det röda stenar på platsen ska husvagn och förtält placeras inom dessa.

 

Vindskydd får ej sättas upp så att det uppstår svårigheter att köra in på intilliggande tomt. Max höjd 1,40 m. Vid osäkerhet kontakta vaktmästare.

 

På varje tomt får en (1) boendeenhet placeras.  Inga extra tält, förutom till boendeenheten vidhängande förtält, är tillåtna.

 

Gasol- och elutrustning skall vara provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

 

Platsen disponeras av dig och din familj och du får inte låta fler personer övernatta på tomten än vad som uppgavs vid bokningen.

 

Det är inte tillåtet att låna eller hyra ut vagnen.

 

Campingtomten skall vårdas väl och ordningsregler skall följas.

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att betala samtycker gästen till att personuppgifter får behandlas av Getteröns camping, enligt GDPR. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration och att tillförsäkra att Getteröns camping har tillgång till tillförlitlig persondokumentation.

Booking and payment terms

LANDLORD
Getteröns Camping
Valvikavägen. 3, 43293 Varberg
Tel. 0046340-16885, info@getteronscamping.se
www.getteronscamping.se

 

WHEN IS THE GUEST’S BOOKING BINDING?
It is the guest’s responsibility to check the invoice and to ensure that the arrival and departure dates are correct. The booking is valid for both Getterön’s camping and for the guest as soon as Getterön’s camping has confirmed the booking (by invoice / confirmation sent out) and the guest has paid the agreed registration fee (or the entire rent) within the agreed time.

 

WHEN SHOULD THE GUEST PAY?
The guest’s payment for the booking must be received by Getterön’s camping no later than the date stated on the invoice.
If the booking is made 30 days or more before arrival, a registration fee must be paid. The registration fee must be paid within 10 days from the time of booking. The registration fee is deducted from the rent.
If the booking is made 30-0 days before arrival, the full rent must be paid within 10 days from the time of booking.

 

WHAT HAPPENS IF THE GUEST DOES NOT PAY ON TIME?
If the guest does not pay the registration fee and or the rental amount on time, Getteröns camping has the right to cancel the booking.

 

WHAT ARE THE GUESTS OBLIGATIONS?
• To stay at Getteröns camping, guests must be 18 years old. The age limit does not apply to children in the company of a guardian. Identification takes place on arrival.
• The guest is obliged to follow the rules of procedure that apply at the campsite.
• The rental period ceases to apply if the guest or someone in the guest’s company is disruptive, commits damage to the camping area or the rental object is used for an unintended purpose. If the rental period ceases to apply due to above mentioned, the guest will be immediately rejected and is not entitled to a refund of any part of the rental amount. The guest is obliged to financially compensate for damage or theft that arises through his or her company’s actions.

 

WHAT APPLIES IF THE GUEST WANTS TO CANCEL?
Any cancellation must be made via personal contact with us by phone 0046340-16885 or e-mail to info@getteronscamping.se. Getteröns camping only accepts cancellations of the booked guest.
If the guest is to receive money from their canceled stay, account information from the guest must come to Getteröns Camping no later than 20 days after the cancellation.

CANCELLATION WITHOUT CANCELLATION PROTECTION
– No refund will be received of the amount paid.

 

REBOOKING WITHOUT CANCELLATION PROTECTION
– Costs SEK 150 and must be notified no later than 14 days before check-in / arrival. The rebooking must take place during the current season.
Rebooking can only be done on prepaid bookings, if the booking is not paid, it is possible to change dates free of charge.

 

 

CANCELLATION PROTECTION
Can only be purchased at the time of booking.

 

LITTLE PACKAGE * – SEK 295
– Free cancellation up to 10 days before check-in / arrival.
– Cancellation 1-9 days before check-in / arrival requires a medical certificate, you get back the full amount for unused nights in addition to the cost of the cancellation protection. The medical certificate must be in the campsite’s favor within 20 days of the cancellation time and only when the certificate has been received the money will be refunded.
– Free rebooking during the same season, must be notified 7 days before check-in / arrival.

 

LARGE PACKAGE * – SEK 595
– Free cancellation and rebooking until 12 am one day before check-in / arrival
– Cancellation during stay requires a medical certificate, the amount for unused days is refunded minus the cost of the cancellation protection. The medical certificate must be in the campsite’s favor within 20 days of the cancellation and only when the certificate has been received will the money will be refunded.

 

 

*GENERALL INFORMATION
– In case you will receive money back from your cancelled booking, doctor’s certificate, clearing and account number must be in the campings favor within 20 days.
– The cancellation fee is always deducted from the refund amount.
– Rebookings must always take place the same season, if rebooked to a cheaper place the difference will not be refunded. If it is rebooked to a more expensive place, the difference is paid by the guest.
– Unused amount will not be refunded to the guest after the end of the season.
– In the event of a partial cancellation of a paid booking, the cancellation protection rules apply.
– If you have free rebooking in your cancellation protection and use it for a new booking the same season, you have used up that possibility of your cancellation protection.
– When rebooking, the guest must state the invoice number from the cancellation to use the outstanding amount for a new booking. New rebooking period does not need to be specified at the time of cancellation / rebooking.
– Cancellation / rebooking takes place trough telephone 0046340-16885 or email info@getteronscamping.se.
– Refunds will be paid as soon as possible after you have submitted a certificate showing that you have the right to use the cancellation protection.

Väder, vind & temperatur

Vad händer på Campingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.